Privacy statement

De Vries Van Spanje advocaten (“de Vries Van Spanje”) respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens De Vries Van Spanje verwerkt. In dit privacy statement informeren wij u graag over de manier waarop De Vries Van Spanje met uw persoonsgegevens omgaat. Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van onze cliënten, relaties en bezoekers van onze website www.devriesvanspanje.nl.

 

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

De Vries Van Spanje, alsmede de (rechts)personen die deel uitmaken van de maatschap van De Vries Van Spanje, verwerken persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

De Vries Van Spanje verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van gerechtelijke procedures;
 • het innen van declaraties;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • marketing- en communicatie-activiteiten;en
 • werving en selectie (sollicitatie).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

De Vries Van Spanje verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • persoonsgegevens die door u aan ons worden verstrekt;
 • persoonsgegevens die inzicht geven in het gebruik van onze website of andere elektronische communicatiemiddelen;en
 • persoonsgegevens die verkregen zijn uit andere bronnen.

 

Persoonsgegevens door u verstrekt:

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van uw zaak door de advocaat. Dit zijn gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en identiteitsdocumenten.
 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren. De precieze inhoud van de gegevens hangt af van de inhoud van de contactformulieren en webformulieren.
 • Contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars, etc. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn zoals vermeld op visitekaartjes.
 • Andere persoonsgegevens die door u worden verstrekt, waaronder alle informatie die u aan ons verstrekt met betrekking tot uw zaak.

Persoonsgegevens die inzicht geven in het gebruik van onze website of andere elektronische communicatiemiddelen. Dit kunnen gegevens zijn zoals:

 • IP-adres (uniek identificatienummer van uw apparaat wanneer u verbinding maakt met internet).
 • Uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bezochte pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd.
 • Het openen en lezen van een nieuwsbrief of commerciële e-mail. Hieronder valt ook het klikgedrag in de e-mail of nieuwsbrief.

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:

 • Persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke sociale media platforms zoals LinkedIn. Dit zijn namen en contactgegevens.
 • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster. Dit zijn bijvoorbeeld het KvK nummer en contactgegevens.
 • Persoonsgegevens beschikbaar op openbare websites.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

De Vries Van Spanje verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de AVG:

a. wettelijke verplichting;
b. uitvoering van een overeenkomst;
c. verkregen toestemming van betrokkene(n);
d. gerechtvaardigd belang.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Vries Van Spanje deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van De Vries Van Spanje, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan De Vries Van Spanje persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van De Vries Van Spanje uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door De Vries Van Spanje ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

 

Beveiliging persoonsgegevens 

De Vries Van Spanje hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval De Vries Van Spanje gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal De Vries Van Spanje in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Vries Van Spanje bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

Privacyrechten van betrokkenen

Op grond van de AVG heeft u meerdere rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens, zoals een recht op inzage of correctie van de gegevens, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of om deze te beperken, het recht op overdracht van de gegevens in een gangbare vorm, of het recht de gegevens te doen verwijderen. Indien de verwerking van de gegevens is gebaseerd op toestemming kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken, wat geen gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking tot dat moment. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij De Vries Van Spanje aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Ook kunnen wij u vragen uw verzoek verder te specificeren.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

De Vries Van Spanje advocaten
Poeldijkstraat 4
1059 VM Amsterdam

Telefoon: 020-4122251
E-mail: info@devriesvanspanje.nl 

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. De Vries Van Spanje neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

Gebruik social media

Op de website van De Vries Van Spanje zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. De Vries Van Spanje is medeverantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens met de exploitant van het sociale media-netwerk in kwestie. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

 

Statistieken (cookies)

De Vries Van Spanje houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door De Vries Van Spanje verkocht aan derden.

De website van De Vries Van Spanje maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van De Vries Van Spanje geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. De Vries Van Spanje heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom- post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

 

Aanpassing privacy statement

De Vries Van Spanje heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

 

Vragen & contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met ons kantoor:

De Vries Van Spanje advocaten
Poeldijkstraat 4
1059 VM Amsterdam

Telefoon: 020-4122251
E-mail: info@devriesvanspanje.nl