Algemene voorwaarden

Algemeen
1. De Vries Van Spanje B.V. (hierna: “De Vries Van Spanje”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Nederlands recht, met als doel het uitoefenen van de rechtspraktijk door advocaten. De Vries Van Spanje is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 76243680.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere door De Vries Van Spanje advocaten aanvaarde opdracht, inclusief eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn bevestigd. Op wijziging of verval van een of meer algemene voorwaarden kan opdrachtgever zich slechts beroepen, indien van de instemming van De Vries Van Spanje advocaten daarmee uitdrukkelijk uit een geschrift blijkt.
3. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van DVVS en De Vries Van Spanje advocaten, maar ook voor alle andere personen die voor De Vries Van Spanje advocaten werkzaam zijn en alle derden die bij de uitvoering door De Vries Van Spanje advocaten van enige opdracht zijn ingeschakeld.

Opdracht
4. In geval van een contractuele relatie tussen opdrachtgever en De Vries Van Spanje advocaten, welke relatie niet eindigt met de uitvoering van een bepaalde opdracht maar voor onbepaalde duur is aangegaan, kan ieder van de partijen die contractuele relatie schriftelijk opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.
5. Alle opdrachten van de opdrachtgever worden geacht te zijn verstrekt aan, aanvaard door en uitgevoerd door De Vries Van Spanje advocaten. Dit geldt ook indien de cliënt een opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. De werking van de artikelen 7:404, 7:407, lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6. De Vries Van Spanje advocaten spant zich in de overeenkomst met de opdrachtgever met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Opdrachten worden uitgevoerd op de voet van een redelijk bekwaam en zorgvuldig handelende beroepsbeoefenaar. De Vries Van Spanje advocaten garandeert echter niet het met een opdracht beoogde resultaat. Er is sprake van een inspanningsverplichting en niet van een resultaatsverplichting. Opdrachtgever respecteert dat bij de uitvoering van de opdracht de toepasselijke gedrags- en beroepsregels in acht worden genomen.
7. De cliënt is gehouden alle informatie, feiten en omstandigheden en relevante stukken die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst volledig aan De Vries Van Spanje advocaten te verstrekken en bovendien zo tijdig dat De Vries Van Spanje advocaten de opdracht zonder vertraging kan uitvoeren. Opdrachtgever is tevens gehouden om aan De Vries Van Spanje advocaten al die informatie en bescheiden te verstrekken, die De Vries Van Spanje advocaten nodig heeft om algemene voorschriften betreffende de uitoefening van haar ondernemingsactiviteiten, bijvoorbeeld de voorschriften van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), te kunnen naleven. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Er kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden door derden geen (vorderings)rechten worden ontleend.
8. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is De Vries Van Spanje Advocaten niet verplicht de opdracht te doen uitvoeren door de bij of voor De Vries Van Spanje advocaten werkzame persoon of personen, met het oog op wie de opdrachtgever de opdracht heeft verstrekt. De opdracht eindigt niet bij tijdelijke of blijvende ontstentenis van deze persoon of personen. Wel zal De Vries Van Spanje advocaten, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, rekening houden met de wensen van opdrachtgever omtrent de bij de uitvoering van een opdracht te betrekken persoon of personen.
9. De Vries Van Spanje advocaten kan voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelen. Bij het selecteren en het inschakelen van een derde zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Iedere aansprakelijkheid van De Vries Van Spanje advocaten voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Indien derden de toepasselijkheid van algemene voorwaarden bedingen waarbij bijvoorbeeld hun aansprakelijkheid is beperkt, dan worden deze algemene voorwaarden mede namens de opdrachtgever aanvaard. De voorwaarden gelden dan ook voor de opdrachtgever.
10. Opdrachtgever staat, voor zover niet duidelijk uit de inhoud of aard van de opdracht anders voortvloeit, tegenover De Vries Van Spanje advocaten in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan De Vries Van Spanje advocaten ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze informatie van een derde afkomstig is. Tenzij uit de inhoud van opdracht anders voortvloeit, is De Vries Van Spanje advocaten niet gehouden een gericht onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door opdrachtgever verstrekte informatie.

 1. Alle extra kosten en werkzaamheden of anderszins schade die zijn ontstaan (i) anders dan door toedoen van De Vries Van Spanje advocaten, als gevolg van het tekortschieten in de naleving door opdrachtgever van de in de leden 7 t/m 9 genoemde verplichtingen en/of (ii) uit vertraging in de uitvoering van de opdracht door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde informatie en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever. Honorarium, kosten en betalingen
  12. Het honorarium wordt berekend op basis van een overeengekomen uurtarief vermenigvuldigd met het aantal bestede uren. Dit bedrag wordt vermeerderd met btw en 6.0% voor kantoorkosten. Indien ten behoeve van de opdrachtgever kosten moeten worden gemaakt, waaronder belaste of onbelaste verschotten, worden deze separaat in rekening gebracht.
  13. Bij aanvaarding en eventueel tijdens de uitvoering van de opdracht kan van de opdrachtgever een voorschot worden verlangd op de kosten en/of het honorarium, welk voorschot in depot kan worden gehouden terwijl hierover nimmer rente verschuldigd zal worden. Naast dit voorschot wordt het honorarium, vermeerderd met de kantoorkosten, eventuele overige kosten en btw gedeclareerd. Indien opdrachtgever betaling van een voorschot verschuldigd is, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen.
  14. De declaratie dient binnen 14 dagen te worden betaald, bij gebreke waarvan de opdrachtgever automatisch in verzuim is. Na het verstrijken van de genoemde betalingstermijn is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd wegens debiteurverzuim van 1,5% per maand. Verder komen alle volledige kosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, die De Vries Van Spanje advocaten, dient te maken ter incasso van hetgeen opdrachtgever ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van opdrachtgever.
  15. Indien tijdige betaling uitblijft, is De Vries Van Spanje advocaten gerechtigd haar werkzaamheden direct en zonder nadere ingebrekestelling op te schorten.
  16. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van De Vries Van Spanje advocaten daartoe aanleiding geeft, is De Vries Van Spanje advocaten gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door De Vries Van Spanje advocaten te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is De Vries Van Spanje advocaten gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan De Vries Van Spanje advocaten uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
  17. Opdrachtgevers met een financiële draagkracht onder de grenzen die ingevolge de Wet op de Rechtsbijstand zijn vastgesteld, kunnen via de Raad voor Rechtsbijstand (“RvR”) aanspraak maken op gefinancierde rechtsbijstand. Indien de RvR de toevoeging achteraf intrekt dan is het volledige honorarium verschuldigd. Over de door de RvR vastgestelde hoogte van de eigen bijdrage, afwijzing en intrekking van de toevoeging dient de opdrachtgever zelf het initiatief te nemen om bezwaar bij de RvR in te dienen.

Reclames
18. Opdrachtgever kan op een aan De Vries Van Spanje advocaten toe te rekenen gebrek of tekort in de uitvoering van een opdracht geen beroep meer doen indien hij niet binnen zeventig dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken, schriftelijk aan De Vries Van Spanje advocaten heeft gemeld, en in ieder geval niet meer nadat één jaar is verstreken sinds het handelen of nalaten waaruit het gebrek is voortgevloeid, heeft plaatsgevonden.
19. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Aansprakelijkheid
20. Indien als gevolg van de uitvoering van de opdracht door De Vries Van Spanje advocaten onverhoopt schade mocht ontstaan blijft iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald (maximaal €1.000.000,–). Op verzoek kan inzage in de polis worden verleend. Mocht, om welke reden dan ook, krachtens deze verzekering geen uitkering plaatsvinden, dan blijft iedere aansprakelijkheid beperkt tot het voor de opdracht gedeclareerde honorarium.
21. Indien een handelen of nalaten dat aanleiding zou kunnen geven tot aansprakelijkheid niet binnen zeventig dagen en in ieder geval niet meer nadat een jaar na constatering ervan aan De Vries Van Spanje advocaten is gemeld, dan leidt dit tot verval van recht. De Vries Van Spanje advocaten kan alsdan niet meer aansprakelijk worden gehouden voor schade.
22. De Vries Van Spanje advocaten is nimmer aansprakelijk voor (i) schade die is veroorzaakt door derden, (ii) schade die voortvloeit uit onjuiste informatie van opdrachtgever of een derde (iii) schade die het gevolg is van beschadiging of verlies van informatie tijdens het transporteren van informatie per post en (iv) indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, bedrijfsschade en omzetschade.
23. De in artikelen 21, 22 en 23 opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van De Vries  Van Spanje Advocaten.

Privacy
24. De Vries Van Spanje advocaten is de verantwoordelijke persoon voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. De Vries Van Spanje advocaten verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement op de website www.devriesvanspanje.nl.

Geschillencommissies Advocatuur consumenten en Advocatuur zakelijk

 1. De Vries Van Spanje advocaten neemt deel aan de Geschillencommissies Advocatuur consumenten en Advocatuur zakelijk. De klachtenregeling die de interne klachtenprocedure beschrijft ligt ter inzage op het kantoor en kan desgevraagd worden toegezonden.

Recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en De Vries Van Spanje advocaten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.